SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACAM


 

Đại Hội Cổ đông: Đại Hội Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

Hội đồng Quản trị: HĐQT do Đại hội Cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, hiện HĐQT Công ty có 3 thành viên

Ban Tổng Giám đốc: Bộ máy điều hành hoạt động hằng ngày của công ty bao gồm Ban Tổng Giám đốc, 5 phòng ban chức năng, 2 chi nhánh.

Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT cũng như trước pháp luật.

Tổng Giám đốc: Phụ trách chung mọi hoạt động của Công ty

Phó Tổng Giám đốc: Chức năng, nhiệm vụ của Phó TGĐ Công ty được HĐQT Quy định.

 

CÁC PHÒNG BAN:

1. Phòng Xuất nhập khẩu (Phòng XNK):  Tham mưu giúp việc cho Ban TGĐ trong tổ chức điều hành, kiểm soát và giám sát hoạt động của Công ty. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về Xuất nhập khẩu hàng hoá.

   1.1. Bộ phận Xuất nhập khẩu (Bộ phận XNK): Thực hiện cáccông việc liên quan đến hoạt động XNK, các nghiệp vụ ngoại thương. Nắm bắt các thông tin về về chính sách của nhà nước trong vấn đề XNK. Phụ trách Hợp đồng ngoại thương. Thực hiện ác nghiệp vụ liên quan đến tranh chấp, công nợ với nuớc ngoài. Mua bảo hiểm hàng hoá, kết hợp với phòng Nghiệp vụ - Kinh doanh giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc bảo hiểm hàng hoá.

  1.2. Bộ phận Trợ lý (Bộ phận TL): Thực hiện các công việc về thư ký (Sắp xếp chương trình, lịch tiếp khách, làm việc, lịch công tác cho Ban TGĐ). Chuyển tiếp các văn bản, hồ sơ, chứng từ đã được Ban TGĐ phê duyệt cho nhân viên Hành chính. Dịch các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của TGĐ. [hiên dịch cho TGĐ trong các trường hợp làm việc với đối tác nước ngoài. 

2. Phòng Nghiệp vụ - Kinh doanh:

  2.1. Bộ phân thương vụ:

+ Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn

+ Quản lý hợp đồng kinh tế, hàng hóa, vật tư, theo dõi tình hình mua bán hàng hóa.
        + Thực hiện các thủ tục liên quan đến mua và bán hàng hóa (cả bán nội địa và xuất khẩu).

+ Giúp Tổng Giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp giải quyết.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch

+ Nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, thông tin từ khách hàng và nhà cung cấp

+ Theo dõi, cập nhật số liệu 

    2.2. Bộ phận nghiệp vụ giao nhận:

     + Thực hiện các công việc của Công ty giao và của phòng giao

+ Báo cáo lãnh đạo cấp trên về những công việc đã và đang thực hiện, Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty giải quyết các vấn đề phát sinh dến phần

việc có liên quan.

+ Tổ chức tiếp nhận, giao nhận hàng hóa nhập xuất của Công ty

+ Làm thủ tục hải quan nhập xuất hàng hóa

+ Tham gia đấu giá cung cấp phân bón cho các đơn vị có nhu cầu.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh tổn thất với các đơn vị bảo hiểm, giám định, các đối tác liên quan.

+ Tổ chức vận chuyển hàng theo chỉ đạo của Lãnh đạo, làm việc với các hệ thống Cảng biển để sắp xếp cho tàu hoặc Cont cặp cảng dỡ hàng.

+ Tổ chức, kinh doanh, mua bán hàng hóa trong phạm vi uỷ quyền cũa Lãnh đạo.

+ Lưu trữ hồ sơ liên quan đến hàng hóa mà bộ phận đã thực hiện.

+ Nắm bắt các thông tin, văn bản liên quan đến các nghiệp vụ của phòng

   2.3. Bộ phận kho:

  + Thực hiện nhiệm vụ nhập - xuất hàng tại kho đảm bảo nhanh chóng hiệu quả.

  + Sắp xếp bảo quản hành hóa trong kho theo sơ đồ hạn chế hư hỏng, đảm bảo nguyên tắc PCCC.

      + Kiểm tra lấy mẫu từng lô hàng chuyển về Phòng.

 + Kiểm tra hàng hóa trong kho phát hiện hư hao mất mát báo cáo Lãnh đạo Công ty

3. Phòng Tổ chức - Hành chánh:

+ Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn Công ty, giải quyết các thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu  …

+ Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB-CNV toàn Công ty
        + Quản lý lao động, tiền lương của CB-CNV, xây dựng quy chế trả lương trong Công ty trình Tổng Giám đốc ban hành.

         + Quản lý các tài sản, công cụ lao động, phương tiện vận tải
        + Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chánh và các con dấu, thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thuộc lĩnh vực được phân công.

+ Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan và tham gia về an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương.

4. Phòng Tài chính - Kế toán:

+ Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.
        + Ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời, đầy đủ, trung thực và có hệ thống sự tăng giảm các nguồn vốn

+ Lập báo cáo để Tổng Giám đốc trình HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ đông đúng theo Điều lệ Công ty.

+ Phòng Kế toán là bộ phận chủ yếu trong Công ty cung cấp tài liệu cho Công ty kiểm toán độc lập, các đoàn thanh tra kiểm tra và các đối tượng khác theo điều lệ Công ty.

5. Các chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacam:

Là một đơn vị trực thuộc Công ty có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Nắm bắt thông tin thị trường trong và ngoài nước liên quan đến phân bón và những lĩnh vực nằm trong chiến lược phát triển của Công ty.

+ Tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến mua bán hàng hóa, ký hợp đồng bảo hiểm, chỉ định tàu, hợp đồng bốc dỡ hàng với cảng, hợp đồng đóng gói hàng hóa, hợp đồng thuê kho, bãi…

+ Thực hiện quản lý toàn bộ việc nhập xuất phân bón tại khu vực thành phố mà chi nhánh trú đóng cũng như các đại lý, báo cáo kịp thời cho Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan để theo dõi.

+ Các chi nhánh của Công ty Cổ phần Vinacam chưa áp dụng ISO.

 

 

Giám đốc Chi nhánh báo cáo việc hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh cho Tổng Giám đốc.

 

 

  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic

Thành tựu vinacam


Vinacam Năm Trong TOP 500 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam 2016

Hành khúc vinacamQuảng cáo KaliĐọc nhiềuSản phẩm chínhVideo Công TyĐối tác chiến lược