KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008

CHỈ TIÊU

NĂM 2008

SO VỚI NĂM 2007

 

SỐ LƯỢNG (TẤN)

GIÁ TRỊ (1.000đ)

SL (%)

GIÁ TRỊ (%)

1. Tổng mua vào

318.284,291

2.363.028.286

53,23

93,86

Trong đó:

- CN Nam Phát


25.967,211


197.023.624


197,72


318,97

- CN Hà Nội

67.235,780

490.675.313

53,12

90,89

2. Tổng lượng bán ra

383.517,083

2.736.369.003

68,57

114,12

Trong đó:

- CN Nam Phát


23.922,122


188.669.380


190,43


312,50

- CN Hà Nội

79.125,961

570.662.192

65,78

108,39

3. Tổng doanh thu

 

2.766.560.473

 

114,27

4. Tổng chi phí

Trong đó lãi vay

 

2.739.060.771

 

113,13

 

39.179.519

 

182,99

5. Lợi nhuận trước thuế

 

27.499.702

 

450,39

6. Nguồn vốn kinh doanh

Trong đó: - vốn chủ SH

                 - Vốn khác

 

73.980.370

 

194,74

 

52.000.000

 

152,94

 

21.980.370

 

551,49

7. Tài sản cố định


Nguyên giá

Khấu hao lũy kế

Giá trị còn lại

 

 

 

 

 

54.081.629

 

226,89

 

10.879.806

 

174,47

 

43.201.823

 

245,46


Phân Bón Mới