TÒA TUYÊN Y ÁN SƠ THẨM

Đây sẽ là bài học cho những người quản lý khi coi tiền nhà nước là tiền “chùa” và không chịu đọc luật!

Để tìm hiểu về vụ tranh chấp này, xin mời xem bài sau trên báo Nông Nghiệp VN Tranh chấp cổ phiếu BMI giữa Vigecam - Vinacam.

(Vinacam)


Phân Bón Mới