TIN NÓNG ! CÔNG TY CP VINACAM CHIA CỔ TỨC NĂM 2008

Tin nóng ! Tin nóng ! Tin nóng ! Tin nóng về việc chia cổ tức năm 2008

 

Thông báo của HĐQT Công ty Cổ phần Vinacam về việc chia cổ tức năm 2008.

 

Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 19 tháng 05 năm 2008 về việc chia cổ tức năm 2008, ngày 10 tháng 11 năm 2008 Hội đồng Quản trị Vinacam đã họp và ra quyết định tạm chi cổ tức đợt I năm 2008 cho các cổ đông theo tỷ lệ 28% trên mệnh giá (Cổ phiếu quỹ không được chia). Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15/12/2008, ngày chia cổ tức là ngày 20/12/2008. Tổng số tiền chia cổ tức đợt này là 13,776,000,000 đồng. Trong hoàn cảnh nền kinh tế đang có nhiều khó khăn như hiện nay, việc chia cổ tức trên là một cố gắng lớn của HĐQT với mục đích đem lại hiệu quả đầu tư tối ưu cho các Cổ đông của Vinacam.

 

T.p Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

                  T/M HĐQT

                        Chủ tịch

 

                         (Đã ký)

 

                   Vũ Duy Hải


Phân Bón Mới