TIN VUI CHO CỔ ĐÔNG LIÊN QUAN ĐẾN KỲ ÁN TÒA NHÀ 28 MẠC ĐĨNH CHI


Thể theo nguyện vọng của cổ đông Vinacam và những người yêu chuộng công lý, Chính phủ vừa có chỉ đạo cho thành lập Đoàn Thanh tra theo Đơn kiến nghị số : 256A/VNC-TH ngày 08/11/2008 gởi Ông Mai Quốc Bình – Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Nhằm thanh tra việc góp vốn cổ phần khi thành lập và bán cổ phần của TCty VTNN tại Công ty cổ phần Vinacam năm 2005.

Cổ đông Vinacam thật sự mong các bên liên quan hợp tác với nhau để sớm tìm ra “chân lý” nhằm bảo đảm việc vận dụng và thực thi Pháp luật được nghiêm minh và chủ trương lớn của Chính phủ trong việc đẩy mạnh hoạt động của các công ty theo phương thức cổ phần mới được phát huy mạnh mẽ. Tiếp tục thu được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Một lần nữa cổ đông Vinacam bày tỏ tin tưởng với sự hợp tác giữa các bên liên quan và đặc biệt là sự công bằng của đoàn Thanh tra Chính phủ sẽ mang lại lòng tin cho tất cả cổ đông Vinacam. Người lao động trong các Công ty Nhà Nước về nghỉ Chế độ 41 được làm việc lại tại các Công ty Cổ phần không còn thấy bất an vì bị phân biệt đối xử giữa Doanh nghiệp Cổ phần và Doanh nghiệp Nhà Nước.

Download trang 1

Download trang 3

 


Phân Bón Mới